Podmínky klubu Meatfly Friends

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Hanza Sport plus s.r.o.

se sídlem


Dukelská 57c
Brno 614 00

identifikační číslo:
27719278
CZ27719278


zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54119


 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky určují pravidla programu Meatfly Friends, dále jen Meatfly Friends.

  2. Organizátorem Meatfly Friends je SPOLEČNOST S NÁZVEM „HANZA SPORT plus, s.r.o.“, se sídlem: Dukelská 57c, Brno 61400, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54119, ič.: 27719278 s číslem DIČ: CZ27719278

  3. Zákazník vstupuje do Meatfly Friends:

   - založením uživatelského účtu v internetovém obchodě www.meatfly.cz, www.nugget.cz, www.subform.cz (dále: „INTERNETOVÝ OBCHOD“) a souhlasem s přijímáním obchodních informací (zapsání do newsletteru).


   Vstupem do Meatfly Friends se Zákazník stává Členem Meatfly Friends.

  4. Pravidla účasti v Meatfly Friends určují tyto Obchodní podmínky, které jsou zveřejněny na stránce www.meatfly-friends.cz.

  5. Organizátor si vyhrazuje právo na zavádění změn v Obchodních podmínkách v libovolné chvíli existence Meatfly Friends, avšak s výhradou, že zavedené změny nebudou mít za následek omezení práv získaných Členy Meatfly Friends. Informace o změně Obchodních podmínek bude zveřejněna na internetové stránce www.meatfly-friends.cz. Zákazníci budou informováni o změnách Obchodních podmínek pomocí emailové zprávy nebo zprávy sms.

 2. PRAVIDLA Meatfly Friends
  1. Klub (dále: „Meatfly Friends“) je speciální věrnostní program určený pro všechny zákazníky Internetového obchodu nebo Kamenných obchodů (dále společně také „OBCHOD NEBO OBCHODY sítě HANZA SPORT plus, s.r.o.“), kteří souhlasili s přijímáním obchodních informací („newsletter“) a založili uživatelský účet v internetovém obchodě navázaném na Meatfly Friends.

  2. Člen Meatfly Friends, který se registruje a potvrdí aktivaci slevy, je mu připsán startovací sleva ve výši 10 % z původní ceny MOC (dále: „SLEVA“). Účast v Meatfly Friends umožnuje využívat další akce a speciální nabídky, nicméně se slevy nesčítají.

  3. Pro vstup do Meatfly Friends je třeba:

   - založit uživatelský účet v nternetovém obchodě tím je dán souhlas k přijímání obchodních informací (souhlas s newsletterem)

  4. Členy Meatfly Friends mohou být pouze plnoleté osoby. Osoby, kterým je nad třináct let, mohou být členy Meatfly Friends pouze se souhlasem svých zákonných zástupců.

  5. Účet Člena Meatfly Friends, který potvrdil ochotu využívat slevový program Meatfly Friends, by měl obsahovat požadované osobní údaje (jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo) a další údaje jako datum narození a potvrzení pohlaví Člena Meatfly Friends.

 3. PRAVIDLA PŘIČÍTÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLEVY VE SLEVOVÉM PROGRAMU M-F
  1. Členům Meatfly Friends, kteří využívají slevový program M-F, se po přihlášení do eshopu zobrazí veškeré produkty ponížené o slevu 10 % z MOC. Využití SLEVY probíhá podle pravidel určených níže. SLEVU není možné vyměnit na hotovost. SLEVA je vypočítána, a následně zaokrouhlena matematicky na celé koruny. SLEVA není možna kombinovat s další slevou, tudíž pokud je na produkt sleva vyšší než 10% uplatní se vyšší sleva.

  2. Všechny informace ohledně stavu účtu Člena Meatfly Friends a vytvořených objednávek jsou dostupné v záložce „Můj účet“ v Internetovém obchodě.

  3. Program Meatfly Friends se nepojí s jinými věrnostními a partnerskými programy dostupnými v internetových obchodech a není možné využívání různých programů během jedné transakce.

  4. Pro využití Bonusu získaného během nákupů v Internetovém obchodě Člen Meatfly Friends během provádění nákupu musí být přihlášen a v horní části vidí u svého přihlášení vidí výši slevy.

  5. Organizátor si vyhrazuje možnost změny výše připočtené SLEVY, především její navýšením. Změna výše Bonusu nesmí způsobit omezení práv získaných Členy kluby.

  6. Pokud SLEVA na produkty Člena Meatfly Friends nebyla připočítána nebo využita v souladu s Obchodními podmínkami, Organizátor je oprávněn k zneplatnění části nebo celé SLEVY, o čemž Člen Meatfly Friends bude informován.

  7. Pro Členy Meatfly Friends jsou organizovány dočasné akce (např. zvýšení SLEVY, informace o nových kolekcích, dodatečné dárky k nákupům atd.). Podrobnosti ohledně dočasných nabídek (doba platnosti a pravidla) jsou zveřejňovány na stránce http://www.meatfly-friends.cz, nebo mohou být rozesílány emailem, SMS, nebo notifikací z Aplikace Meatfly.

 4. ČLENSTVÍ V KLUBU M-F
  1. Členství se vydává na dobu neurčitou.

 5. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Osobní údaje Zákazníka jsou chráněny v souladu se zákonem ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů (v jednotném znění: 101/2000 Sb.). Administrátorem údajů je Organizátor.

  2. Člen Meatfly Friends má právo na náhled do svých osobních údajů, jejich aktualizaci a opravu. Člen Meatfly Friends má právo odvolat souhlas na zpracovávání osobních údajů a požádat o jejich odstranění Organizátorem. Toto provede v administraci účtu odkazem „Odhlášení z Meatfly-Friends“. Tím bude odebrán z databáze Organizátora.

  3. Člen Meatfly Friends je povinen informovat Organizátora o každé změně svých osobních údajů obsažených v registračním formuláři. Bude-li taková informace chybět, Organizátor nenese zodpovědnost za zpoždění nebo neobdržení Členem Meatfly Friends informací o aktuálních akcích určených pro Účastníky Meatfly Friends, týká-li se neinformování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro předání takových informací.

  4. Člen Meatfly Friends může být vyloučen z Meatfly Friends v případě, že:

   - porušil Obchodní podmínky a nepřestal s porušováním i přes požádání elektronickou poštou s určením dodatečné 7-denní lhůty k přestání s narušováním

   - odvolal souhlas ke zpracovávání osobních údajů a zasílaní obchodních informací elektronickou cestou


   O vyloučení z Meatfly Friends je uživatel informován neprodleně emailem.

 6. UZAVŘENÍ Meatfly Friends. REZIGNACE NA ÚČAST V Meatfly Friends
  1. Organizátor si vyhrazuje právo na pozastavení nebo uzavření Meatfly Friends v libovolném okamžiku jeho trvání, s výhradou však, že práva získaná Členy Meatfly Friends budou zachována.

  2. V případě uzavření nebo pozastavení Meatfly Friends na všech Kartách a účtech Členů Meatfly Friends bude blokována možnost navýšení SLEVY, což neporušuje právo Člena Meatfly Friends na využití SLEVY ve výši, která již na účtě je v daný okamžik.

  3. V případě uzavření nebo pozastavení Meatfly Friends Organizátor je povinen umístit příslušnou informaci na internetové stránce www.meatfly-friends.cz, v obchodech SPOLEČNOSTI a informovat Členy Meatfly Friends emailem, zprávou sms nebo v jiné zvolené podobě.

  4. Uzavření nebo pozastavení Meatfly Friends Organizátorem neopravňuje Člena Meatfly Friends k žádosti vůči Organizátoru o vyplacení SLEVY v hotovosti.

  5. Rezignace z účasti v Meatfly Friends probíhá odvoláním souhlasu k přijímání obchodních informací (newsletter) nebo na základě požádání Zákazníkem po kontaktování zákaznické podpory na emailovou adresu [email protected]

 7. KONEČNÁ USTANOVENÍ. REKLAMAČNÍ ŘÁD
  1. Člen Meatfly Friends má právo podat reklamaci v souvislosti s realizaci ustanovení Obchodních podmínek, především v rozsahu uplatnění slevy. Reklamace by měla být podána ve lhůtě 30 dní od výskytu okolností, které zdůvodňují její podání. Reklamace by měla být poslána poštou, kurýrem, podána osobně v sídle Organizátora nebo poslána emailem na adresu [email protected]

  2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s uplatněním Obchodních podmínek budou řešeny u soudu příslušného v souladu s obecně platnými předpisy.

  3. Obsah Obchodních podmínek je zpřístupněn pro všechny Členy Meatfly Friends na internetové stránce www.meatfly-friends.cz

  4. Tyto Obchodní podmínky se považují za přijaté Účastníkem vstupem do Meatfly Friends přes internetovou stránku www.meatfly-friends.cz a odesláním registrace.


V Brně dne 1.8.2017